دبیرستان هيات امنائي پسرانه امام خمینی (ره) اروميه

گردونه تصاویرگردونه تصاویر

خبرهای جدیدخبرهای جدید

دریافت کارنامهدریافت کارنامه

آدرس مدرسهآدرس مدرسه

اروميه : خيابان مدرس - چهارراه همافر
تلفن مديريت دبيرستان:  3477250-0441
تلفن معاونت آموزش   :  3448471-0441
تلفن معاونت پرورشي :  3477380-0441

نقشه گوگل